1. Thu thập thông tin cá nhân: Chính sách bảo mật phải mô tả cách thông tin cá nhân của người dùng được thu thập, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin khác. Nó cũng nên đề cập đến mục đích thu thập thông tin và cách người dùng có thể kiểm soát thông tin của mình.
  2. Bảo mật thông tin cá nhân: Chính sách bảo mật phải xác định các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng mã hóa dữ liệu, áp dụng các lớp bảo vệ, giới hạn quyền truy cập và các biện pháp an ninh khác để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc lộ thông tin.
  3. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chính sách bảo mật cần nêu rõ liệu thông tin cá nhân của người dùng có được chia sẻ với bên thứ ba hay không. Nếu có, thì nó cần mô tả các bên được chia sẻ thông tin và mục đích của việc chia sẻ.
  4. Sử dụng cookie và công nghệ theo dõi: Chính sách bảo mật cần giải thích việc sử dụng cookie, dấu hiệu web và công nghệ theo dõi khác trên trang web. Nó nên mô tả loại thông tin được thu thập và cách người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie.
  5. Liên kết đến bên thứ ba: Nếu trang web có các liên kết đến trang web khác hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chính sách bảo mật cần giải thích rõ ràng rằng chính sách không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Người dùng nên được khuyến nghị đọc chính sách bảo mật riêng của các trang web hoặc dịch vụ